Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
2

Zero uri

Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimi i ushqyerjes, si dhe nxitja e bujqësisë së qëndrueshme.

Synimet e Objektivit 2

2.1 Deri në vitin 2030, dhënia fund urisë dhe sigurimi i aksesit në ushqim të sigurt, me vlera ushqyese dhe të mjaftueshëm gjatë gjithë vitit për të gjithë njerëzit, në veçanti të varfrit dhe njerëzit në nevojë, përfshirë foshnjat, 

2.2 Deri në vitin 2030, dhënia fund të gjitha formave të kequshqyerjes, duke përfshirë arritjen deri në vitin 2025 të objektivave të rënë dakord ndërkombëtarisht për parandalimin e mungesës së zhvillimit të duhur dhe humbjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeç, dhe trajtimin e nevojave ushqimore të vajzave adoleshente, grave shtatzëna dhe gjidhënëse, si dhe personave të moshuar

2.3 Deri në vitin 2030, dyfishimi i prodhueshmërisë bujqësore dhe i të ardhurave të prodhuesve të ushqimit në sasi të vogël, në veçanti të grave, popujve indigjenë, fermerëve familjarë, blegtorëve dhe peshkatarëve, edhe nëpërmjet aksesit së sigurt dhe të barabartë te toka, burimet e tjera prodhuese dhe ushqimi, njohuritë, shërbimet financiare, tregjet dhe mundësitë për shtimin e vlerës dhe punësimin jashtë sektorit bujqësor

2.4 Deri në vitin 2030, sigurimi i sistemeve të qëndrueshme të prodhimit të ushqimit dhe zbatimi i praktikave të qëndrueshme bujqësore që rrisin produktivitetin dhe prodhimin, ndihmojnë ruajtjen e ekosistemeve, forcojnë kapacitetin për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike, motit ekstrem, thatësirës, përmbytjeve dhe fatkeqësive të tjera dhe përmirësojnë në mënyrë progresive cilësinë e tokës dhe dherave

2.5 Deri në vitin 2020, ruajtja e varieteteve gjenetike të farërave, bimëve të kultivuara, kafshëve të kultivuara dhe të zbutura dhe specieve të egra që lidhen me to, edhe nëpërmjet menaxhimit të mirë dhe të larmishëm të farërave dhe bankave bimore në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, dhe promovimi i aksesit dhe ndarjes së barabartë të përfitimeve që rrjedhin nga shfrytëzimi i burimeve gjenetike dhe njohurive tradicionale shoqëruese, siç është rënë dakord ndërkombëtarisht

2.a Rritja e investimeve, edhe nëpërmjet zgjerimit të bashkëpunimit ndërkombëtar në infrastrukturën rurale, kërkimet bujqësore dhe shërbimet e ekstensionit, zhvillimin e teknologjisë dhe bankat e gjeneve bimore dhe blegtorale, për rritjen e kapacitetit prodhues bujqësor në vendet në zhvillim, veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara

2.b Korrigjimi dhe parandalimi i kufizimeve tregtare dhe deformimeve të tregjeve botërore bujqësore, duke përfshirë heqjen paralelisht të të gjitha formave të subvencioneve të eksporteve bujqësore dhe të gjitha masave të eksportit me efekt të njëjtë, në përputhje me mandatin e Rrjetit të Zhvillimit të Dohas

2.c Miratimi i masave për të siguruar funksionimin e duhur të tregjeve të mallrave ushqimore dhe derivateve të tyre dhe për të lehtësuar aksesin në kohë tek informacionet e tregut, përfshirë rezervat e ushqimit, në mënyrë që të ndihmohet kufizimi i luhatshmërisë ekstreme të çmimeve të ushqimeve.

BurimiUN Sustainable Development

Puna jonë në SDG 2 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: