Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
5

Barazi gjinore

Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave.

Synimet e Objektivit 5

5.1 Dhënia fund të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave dhe vajzave kudo

5.2 Zhdukja e të gjitha formave të dhunës kundër të gjitha grave dhe vajzave në sferat publike dhe private, duke përfshirë trafikimin, shfrytëzimin dhe llojet e tjera të shfrytëzimit

5.3 Zhdukja e praktikave të dëmshme, të tilla si martesat e hershme të fëmijëve dhe ato me detyrim, dhe gjymtimi gjenital i femrave

5.4 Njohja dhe vlerësimi i kujdesit të papaguar dhe punës në shtëpi nëpërmjet ofrimit të shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave të mbrojtjes sociale, dhe promovimi i përgjegjësive të përbashkëta brenda banesës sipas specifikave kombëtare

5.5 Sigurimi i pjesëmarrjes së plotë dhe efektive të grave dhe mundësive të barabarta në pozicione drejtuese në të gjitha nivelet e vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike

5.6 Sigurimi i aksesit universal në shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat riprodhuese, siç është rënë dakord me Programin e Masave të Konferencës Ndërkombëtare mbi Popullsinë dhe Zhvillimin dhe Platformën e Pekinit për Veprim dhe dokumentet e rezultateve të konferencave për rishikimin e tyre

5.a Kryerje e reformave për t'u dhënë grave të drejta të barabarta mbi burimet ekonomike, si dhe akses te pronësia dhe kontrolli mbi tokën dhe format e tjera të pronës, te shërbimet financiare, trashëgimia dhe burimet natyrore, në përputhje me ligjet kombëtare

5.b Rritja e përdorimit të teknologjisë mundësuese, në veçanti e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, për të promovuar fuqizimin e grave

5.c Miratimi dhe forcimi i politikave të shëndosha dhe legjislacionit detyrues për promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e të gjitha grave dhe vajzave në të gjitha nivelet

BurimiUN Sustainable Development

Puna jonë në SDG 5 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: