Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
3

Shëndet i mirë dhe mirëqenie

Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjithë në të gjitha moshat.

Synimet e Objektivit 3

3.1 Deri në vitin 2030, ulja e raportit global të vdekshmërisë së nënave në më pak se 70 për 100,000 lindje të gjalla.

3.2 Deri në vitin 2030, dhënia fund vdekjeve të parandalueshme të të sapolindurve dhe fëmijëve nën moshën pesë vjeç, me të gjithë shtetet të synojnë të ulin vdekshmërinë foshnjore në të paktën deri në 12 për 1,000 lindje të gjalla dhe vdekshmërinë e fëmijëve nën 5 vjeç deri në të paktën 25 për 1,000 lindje të gjalla

3.3 Deri në vitin 2030, dhënia fund e epidemive të AIDS-it, tuberkulozit, malaries dhe sëmundjeve tropikale të neglizhuara dhe luftimi i hepatitit, sëmundjeve të mbartura nga uji dhe sëmundjeve të tjera të transmetueshme.

3.4 Deri në vitin 2030, ulja me një të tretën e vdekshmërisë së parakohshme nga sëmundjet e patransmetueshme, nëpërmjet parandalimit dhe trajtimit e promovimit të shëndetit mendor dhe të mirëqenies

3.5 Forcimi i parandalimit dhe trajtimit të abuzimit me substancat, duke përfshirë abuzimin me drogën dhe përdorimin e dëmshëm të alkoolit

3.6 Deri në vitin 2020, përgjysmimi i numrit global të vdekjeve dhe dëmtimeve nga aksidentet në trafikun rrugor

3.7 Deri në vitin 2030, sigurimi i aksesit universal te shërbimet e kujdesit të shëndetit seksual dhe riprodhues, përfshirë planifikimin familjar, informimin dhe arsimimin dhe integrimin e shëndetit riprodhues në strategjitë dhe programet kombëtare

3.8 Arritja e mbulimit shëndetësor universal, duke përfshirë mbrojtjen nga rreziqet financiare, aksesin te shërbimet cilësore bazë të kujdesit shëndetësor dhe akses të sigurt, efektiv, cilësor dhe të përballueshëm tek medikamentet dhe vaksinat bazë për të gjithë

3.9 Deri në vitin 2030, zvogëlimi i ndjeshëm i numrit të vdekjeve dhe sëmundjeve nga kimikatet e rrezikshme dhe ndotja e ajrit, ujit dhe dherave

3.a Fuqizimi i zbatimit të Konventës Kuadër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbi Kontrollin e Duhanit në të gjitha vendet, sipas rastit

3.b Mbështetja e kërkimit dhe zhvillimit të vaksinave dhe medikamenteve për sëmundjet ngjitëse dhe jo-ngjitëse që prekin kryesisht vendet në zhvillim, ofrimi i aksesit në ilaçe dhe vaksina të përballueshme, në përputhje me Deklaratën e Dohas mbi Marrëveshjen e TRIPS-it dhe Shëndetin Publik, e cila pohon të drejtën e vendeve në zhvillim që të përdorin plotësisht dispozitat e Marrëveshjes për Aspektet Tregtare të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale lidhur me fleksibilitetin për mbrojtjen e shëndetit publik dhe, në veçanti, ofrimin e aksesit në medikamente për të gjithë

3.c Rritja e ndjeshme e financimit të shëndetësisë dhe rekrutimi, zhvillimi, trajnimi dhe mbajtja e fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë në vendet në zhvillim, veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara dhe shtetet e vogla ishullore në zhvillim

3.d Forcimi i kapaciteteve të të gjitha vendeve, në veçanti të vendeve në zhvillim, për paralajmërimin e hershëm, zvogëlimin e rrezikut dhe menaxhimin e rreziqeve kombëtare dhe globale të shëndetit

BurimiUN Sustainable Development

Puna jonë në SDG 3 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: