Puna jonë për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Shqipëri

Si po mbështet OKB-ja Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Shqipëri

Nëpërmjet një Kuadri Bashkëpunimi për Zhvillim të Qëndrueshëm me Qeverinë e Shqipërisë, OKB-ja mbështet plotësisht dhe punon për arritjen e objektivit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian (BE), prioriteteve kombëtare, si dhe harmonizimit dhe efektivitetit të ndihmës. Kjo përfshin angazhimin e Shqipërisë për arritjen e SDG-ve.

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Shqipëri

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë një thirrje globale për veprim, për t'i dhënë fund varfërisë, për të mbrojtur mjedisin dhe klimën në Tokë dhe për të siguruar që njerëzit, pavarësisht vendndodhjes, të mund të gëzojnë paqe dhe mirëqenie. Mësoni se si 19 Agjencitë e OKB-së punojnë së bashku për të mbështetur Shqipërinë për arritjen e OZHQ-ve. Klikoni mbi çdo ikonë OZHQ më poshtë: