Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
10

Zvogëlim i pabarazive

Ulja e pabarazive brendapërbrenda dhe mes vendeve.

Synimet e Objektivit 10

10.1 Deri në vitin 2030, arritja në mënyrë progresive dhe ruajtja e rritjes së të të ardhurave për 40 përqindëshin më të ulët të popullsisë me një ritëm më të lartë se mesatarja kombëtare

10.2 Deri në vitin 2030, fuqizimi dhe promovimi i përfshirjes sociale, ekonomike dhe politike të të gjithëve, pavarësisht moshës, gjinisë, aftësive të kufizuara, racës, përkatësisë etnike, origjinës, fesë, gjendjes ekonomike apo gjendjeje tjetër

10.3 Sigurimi i mundësive të barabarta dhe zvogëlimi i pabarazive në rezultate, duke përfshirë shfuqizimin e ligjeve, politikave dhe praktikave diskriminuese dhe promovimin e legjislacionit, politikave dhe veprimeve përkatëse në këtë drejtim

10.4 Miratimi i politikave, veçanërisht fiskale, politikave të pagave dhe të mbrojtjes sociale dhe arritja në mënyrë progresive e barazisë

10.5 Përmirësimi i rregulloreve dhe monitorimit të tregjeve dhe institucioneve financiare globale dhe forcimi i zbatimit të këtyre rregulloreve

10.6 Sigurimi i përfaqësimit të gjerë dhe zëdhënies së vendeve në zhvillim në vendimmarrjen e institucioneve globale ndërkombëtare ekonomike dhe financiare për të ofruar institucione më efektive, të besueshme, të përgjegjshme dhe legjitime

10.7 Lehtësimi i migrimit të organizuar, të sigurt, të rregullt dhe të përgjegjshëm dhe lëvizshmërisë së njerëzve, duke përfshirë zbatimin e politikave të planifikuara dhe të menaxhuara mirë të migracionit

10.a Zbatimi i parimit të trajtimit të veçantë dhe të diferencuar për vendet në zhvillim, veçanërisht për vendet më pak të zhvilluara, në përputhje me marrëveshjet e Organizatës Botërore të Tregtisë

10.b Inkurajimi i ndihmës zyrtare për zhvillim dhe flukseve financiare, duke përfshirë investimet e huaja të drejtpërdrejta, për vendet ku nevoja është më e madhe, në veçanti në vendet më pak të zhvilluara, vendet afrikane, shtetet e vogla ishullore në zhvillim dhe vendet në zhvillim pa dalje në det, në përputhje me planet dhe programet e tyre kombëtare

10.c Deri në vitin 2030, ulja në më pak se 3 për qind e kostove të transaksioneve për remitancat e emigrantëve dhe heqja e korridoreve të remitancave me kosto më të larta se 5 për qind

BurimiUN Sustainable Development

Puna jonë në SDG 10 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: