Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
15

Jeta në tokë

Mbrojtja, rimëkëmbja dhe nxitja e shfrytëzimit të qëndrueshëm të ekosistemeve tokësore, pyjeve të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme, luftimi i shkretëzimit, ndalimi dhe prapësimi i procesit të degradimit të tokës, si dhe ndalimi i humbjes së biodiversitetit.

Synimet e Objektivit 15

15.1 Deri në vitin 2020, sigurimi që konservimi, rimëkëmbja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i ekosistemeve tokësore dhe i ujërave të ëmbla dhe shërbimet e tyre, veçanërisht, në pyje, ligatina, male dhe tokë të thatë, të jenë në përputhje me detyrimet e parashikuara në marrëveshjet ndërkombëtare

15.2 Deri në vitin 2020, promovimi i zbatimit të menaxhimit të qëndrueshëm të të gjitha llojeve të pyjeve, ndalimi i shpyllëzimit, ripërtëritja e pyjeve të degraduara dhe rritja e ndjeshme e pyllëzimit dhe ripyllëzimit globalisht

15.3 Deri në vitin 2030, luftimi i shkretimit dhe rimëkëmbja e tokës dhe dheut të degraduar, duke përfshirë tokën e prekur nga shkretëzimi, thatësira dhe përmbytjet, si dhe përmbushja e përpjekjeve për arritjen e një bote pa degradim toke

15.4 Deri në vitin 2030, sigurimi i ruajtjes së ekosistemeve malore, përfshirë biodiversitetin e tyre, me qëllim rritjen e kapacitetit të tyre për të ofruar përfitime që janë thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm

15.5 Ndërmarrja e veprimeve urgjente dhe të rëndësishme për të ulur degradimin e habitateve natyrore, për të ndaluar humbjen e biodiversitetit dhe, deri në vitin 2020, për të mbrojtur dhe parandaluar zhdukjen e specieve në rrezik

15.6 Promovimi i ndarjes së drejtë dhe të barabartë të përfitimeve që rrjedhin nga shfrytëzimi i burimeve gjenetike dhe promovimi i aksesit të duhur në burime të tilla, siç është rënë dakord ndërkombëtarisht

15.7 Ndërmarrja e veprimeve urgjente për t'i dhënë fund gjuetisë pa leje dhe trafikimit të specieve të mbrojtura të florës dhe faunës dhe trajtimi i kërkesës dhe ofertës së produkteve të paligjshme të kafshëve të egra

15.8 Deri në vitin 2020, prezantimi i masave për të parandaluar futjen dhe zvogëlimin e ndjeshëm të ndikimit të specieve të panjohura invazive në ekosistemet e tokës dhe ujit, dhe kontrolli ose zhdukja e specieve prioritare

15.9 Deri në vitin 2020, integrimi i vlerave të ekosistemit dhe biodiversitetit në planifikimin kombëtar e lokal, në proceset e zhvillimit, strategjitë dhe raportet për uljen e varfërisë

15.a Mobilizimi dhe rritja domethënëse e burimeve financiare nga të gjitha burimet për të ruajtur dhe përdorur në mënyrë të qëndrueshme biodiversitetin dhe ekosistemet

15.b Mobilizimi i burimeve financiare të konsiderueshme nga të gjitha burimet dhe në të gjitha nivelet për të financuar menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe për të siguruar stimujt e duhur për vendet në zhvillim për të çuar më përpara një menaxhim të tillë, duke përfshirë konservimin dhe ripyllëzimin

15.c Rritja e mbështetjes globale për luftimin kundër gjuetisë së paligjshme dhe trafikimit të specieve të mbrojtura, duke përfshirë rritjen e kapacitetit të komuniteteve lokale për të përdorur mundësi jetese të qëndrueshme

BurimiUN Sustainable Development

Puna jonë në SDG 15 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: