Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
16

Paqe dhe drejtësi, institucione të forta.

Promovimi i shoqërive paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet.

Synimet e Objektivit 16

16.1 Ulja në mënyrë të ndjeshme e të gjitha formave të dhunës dhe niveleve përkatëse të vdekjeve kudo

16.2 Dhënia fund abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve

16.3 Promovimi i shtetit të së drejtës në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë

16.4 Deri në vitin 2030, zvogëlimi i ndjeshëm i prurjeve të paligjshme financiare dhe armëve, forcimi i gjetjes dhe kthimit të pasurive të vjedhura dhe luftimi i të gjitha formave të krimit të organizuar

16.5 Ulja në mënyrë të konsiderueshme e korrupsionit dhe mitëmarrjes në të gjitha format e tyre

16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet

16.7 Sigurimi i vendimmarrjes reaguese, përfshirëse, pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet

16.8 Zgjerimi dhe forcimi i pjesëmarrjes së vendeve në zhvillim në institucionet e qeverisjes globale

16.9 Deri në vitin 2030, sigurimi i identitetit ligjor për të gjithë, përfshirë regjistrimin e lindjeve

16.10 Sigurimi i aksesit të publikut në informacion dhe mbrojtja e lirive themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare

16.a Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për ndërtimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin

16.b Promovimi dhe zbatimi i ligjeve dhe politikave jodiskriminuese për zhvillim të qëndrueshëm

BurimiUN Sustainable Development

Puna jonë në SDG 16 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: