Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
11

Qytete dhe komunitete të qëndrueshme

Bërja e qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore përfshirëse, të sigurta, të forta e të qëndrueshme.

Synimet e Objektivit 11

11.1 Deri në vitin 2030, sigurimi i aksesit në strehim të përshtatshëm, të sigurt dhe të përballueshëm dhe shërbime bazë për të gjithë dhe përmirësimi i lagjeve të varfra

11.2 Deri në vitin 2030, sigurimi i aksesit në sisteme transporti të sigurta, të përballueshme dhe të qëndrueshme për të gjithë, duke përmirësuar sigurinë rrugore, sidomos nëpërmjet shtrirjes së transportit publik, me vëmendje të veçantë ndaj nevojave të atyre që gjenden në nevojë, gra, fëmijë, persona me paaftësi dhe të moshuar

11.3 Deri në vitin 2030, rritja e urbanizimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm dhe kapacitetit për planifikim dhe menaxhim pjesëmarrës, të integruar dhe të qëndrueshëm të vendbanimeve njerëzore në të gjitha vendet

 

11.4 Forcimi i përpjekjeve për mbrojtjen dhe garantimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të botës

11.5 Deri në vitin 2030, ulja e ndjeshme e numrit të vdekjeve dhe numrit të personave të prekur, si dhe zvogëlimi i ndjeshëm i humbjeve të drejtpërdrejta ekonomike nga fatkeqësitë, përfshirë fatkeqësitë që lidhen me ujin, në raport me produktin e brendshëm bruto botëror, duke u përqendruar tek mbrojtja e të varfërve dhe njerëzve në nevojë

11.6 Deri në vitin 2030, zvogëlimi i ndikimit negativ për frymë, mbi mjedisin e qyteteve, duke i kushtuar vëmendje të veçantë cilësisë së ajrit dhe menaxhimit të mbetjeve bashkiake dhe mbetjeve të tjera

11.7 Deri në vitin 2030, ofrimi i aksesit universal në hapësira të sigurta, gjithëpërfshirëse, të arritshme, të gjelbra dhe publike, veçanërisht për gratë dhe fëmijët, personat e moshuar dhe personat me paaftësi

11.a Mbështetja e lidhjeve pozitive ekonomike, shoqërore e mjedisore midis zonave urbane, pranë qyteteve dhe rurale, duke forcuar planifikimin për zhvillim kombëtar e rajonal

11.b Deri në vitin 2020, rritja e ndjeshme e numrit të qyteteve dhe vendbanimeve të njerëzve nëpërmjet miratimit dhe zbatimit të politikave dhe planeve të integruara drejt përfshirjes, efikasitetit të burimeve, zbutjes dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, elasticitetit ndaj fatkeqësive, si dhe hartimi dhe zbatimi, në përputhje me Kornizën Sendai për Uljen e Rrezikut nga Fatkeqësitë 2015-2030, i menaxhimit tërësor të rrezikut nga fatkeqësitë në të gjitha nivelet

11.c Mbështetja e vendeve më pak të zhvilluara, me ndihmë financiare dhe teknike, për ndërtimin e ndërtesave të qëndrueshme dhe elastike duke shfrytëzuar materialet lokale

BurimiUN Sustainable Development

Puna jonë në SDG 11 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: