Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm
13

Veprim për klimën

Ndërmarrja e veprimeve urgjente për të luftuar ndryshimin e klimës dhe efektet e tija.

Synimet e Objektivit 13

13.1 Forcimi i qëndrueshmërisë dhe kapacitetit përshtatës të të gjitha vendeve ndaj rreziqeve që lidhen me klimën dhe katastrofat natyrore në të gjithë vendet

13.2 Integrimi i masave për ndryshimin e klimës në politikat, strategjitë dhe planifikimin kombëtar

13.3 Përmirësimi i edukimit, ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve njerëzore e institucionale për zbutjen, përshtatjen, uljen e ndikimit të ndryshimit të klimës dhe paralajmërimin e hershëm

13.a Zbatimi i angazhimit të marrë përsipër nga vendet e zhvilluara që janë palë në Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike, me qëllim mobilizimin bashkërisht të 100 miliardë dollarëve në vit deri në vitin 2020 nga të gjitha burimet, për të trajtuar nevojat e vendeve në zhvillim në kuadrin e veprimeve mundësuese për zbutje dhe transparencë në zbatimin dhe funksionalizimin e plotë të Fondit të Klimës së Gjelbër nëpërmjet kapitalizimit të saj sa më shpejt që të jetë e mundur

13.b Promovimi i mekanizmave për ngritjen e kapaciteteve për planifikim dhe menaxhim efektiv lidhur me ndryshimet klimatike në vendet më pak të zhvilluara dhe shtetet e vogla ishullore në zhvillim, duke u përqendruar tek gratë, të rinjtë dhe komunitetet lokale dhe të margjinalizuara

Burimi: UN Sustainable Development

Puna jonë në SDG 13 është e lidhur me këto Objektiva të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm: