Reportazh

UN Women - Tackling domestic violence through technology in Albania

28 shkurt 2023
Titulli: Manjola Veizi, Executive Director of the National Network of Roma and Egyptian Women, receiving smartphones on behalf of Roma women beneficiaries, under the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkan and Türkiye and Vodafone Albania Foundation. Photo: UN Women Albania
Foto: ©UN Women Albania

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme